Huurvoorwaarden huren springkasteel fun for kids

1. Prijzen en betaling

 • Alle onze prijzen die vermeld zijn op de website van Fun-For-Kids zijn incl. BTW.
 • Alle betalingen gebeuren steeds cash bij levering!

2. Levering

 • Springkastelen worden gratis geleverd in een straal van 20 km van Munkzwalm.
 • In een straal daar buiten rekenen wij € 0,50 aan per kilometer (U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen…)

3. Annulatie

 • Leveringen voorzien wij vanaf 8 u ’s morgens de dag van het evenement, 36 u daarvoor kan je door slechte weersomstandigheden gratis annuleren daarna zal er een kost aangerekend worden van 50% op het gehuurde springkasteel.

4. Gebruik

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
 • De minimale leeftijd is 2 jaar.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is ten strengste verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
 • Het is verboden op de buitenwanden te klimmen.
 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.

!!! Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten.

5. Extra

 • Al onze springkastelen zijn ook te koop, indien u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

6. Volledige verhuurvoorwaarden

 • Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden: zie onderaan.
 • Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels!

Art 1

 1. Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
 2. Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras of zand.

Art 2

 1. De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
 2. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
 3. Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3

 1. Fun for kids staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal. De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
 2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.
 3. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
 4. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
 5. Het is verboden met schoeisel het springkasteel te betreden alsook met voedingswaren.
 6. Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
 7. Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar.
 8. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.
 9. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
 10. Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Oudenaarde.

Art 4

 1. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5

 1. Bij de in ontvangst nemen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs in contante alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden.
 2. Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 6

 1. In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
 2. Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
 3. Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien.
 4. Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven .
 5. Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.